Ian Carmichael

 

Nan Chnochan Uain Ile

1 CD £11.00

POSTAGE

Select destination then
'ADD to CART'

1) Gruagach Og an-Fuilt Bhan

2) Hi Horo Mo Nighean Donn

3) Horo Mo Nighean Bhoidheach

4) Loch Liobhan

5) Air Lorg Nan Eilean

6) Mo Rubhin Choibhneil

7) Null Do Dh’Uidhist

8) Tir Earraghaidheal

9) Sine Bhan

10) Gaol Nan Cruinneag

11) ‘n Teid Thu Leam

12) Mo Smuiantean

13) Ho Bhan Na Ho Bhan Ho

14) Moladh Bheinn Dobhrain

15) Tuireadh nan Treun

16) Theid Mi G’ad’Amharc

17) Medley

18) Am Bata Rannach

19) An Ataireachd Ard

20) Mo Run Geal Dileas

21) Nan Chnochan Uain Ile

William Neill

Poems in the Thrie Leids o Alba

sscd 089
 

2 CDs £18.00

POSTAGE

Select destination then
'ADD to CART'

sscd 089-1

1 Introduction to Scots and English selection Joy Hendry 5:11

2 The Auld Grunn Wild Places/Luath Press William Neill 1:20

3 Kailyard and After Wild Places/Luath Press William Neill 1:19

4 Experience Recollected Galloway Landscape/Urr Publications George Philp 1:16

5 Burdrimes Making Tracks/Gordon Wright Publishing Joy Hendry 2:18

6 Crofting Piper Despatches Home/Reprographia William Neill 1:40

7 Classical Dialect Galloway Landscape/Urr Publications Joy Hendry 1:05

8 Scotia est Divisa in Voces Tres Wild Places/Luath Press William Neill 3:15

9 Late Developer Galloway Landscape/Urr Publications William Neill 0:53

10 For Dr George Philp Unpublished William Neill 1:01

11 The Bard’s Song Wild Places/Luath Press Joy Hendry 2:30

12 Anither Blast o Janwar Wun Making Tracks/Gordon Wright Publishing George Philp 0:55

13 Prudence Making Tracks/Gordon Wright Publishing William Neill 1:06

14 Pride maun hae a Fa Making Tracks/Gordon Wright Publishing Joy Hendry 1:03

15 Competing Interests Making Tracks/Gordon Wright Publishing Joy Hendry 0:58

16 Wattie 1930 Making Tracks/Gordon Wright Publishing Josephine Neill 0:49

17 Castles Making Tracks/Gordon Wright Publishing Joy Hendry 0:54

18 Curlew Galloway Landscape/Urr Publications William Neill 0:23

19 Gallowa Spring Making Tracks/Gordon Wright Publishing William Neill 0:25

20 Wild Hairst Making Tracks/Gordon Wright Publishing George Philp 0:50

21 Mr & Mrs Absentee Landlord Despatches Home/Reprographia J Hendry/W Neill 2:36

22 Fhir Tha ’D Sheasamh air mo Lic Despatches Home/Reprographia William Neill 0:57

23 A Celtic History Four points of a Saltire/Reprographia Joy Hendry 1:07

24 New Farrant Weys Making Tracks/Gordon Wright Publishing William Neill 0:57

25 Ermine Making Tracks/Gordon Wright Publishing Josephine Neill 1:09

26 Retour frae the Ceetie Making Tracks/Gordon Wright Publishing Josephine Neill 1:30

27 The Power of Advertising Galloway Landscape/Urr Publications George Philp 1:24

28 Cuttie, Coggie and Tassie Making Tracks/Gordon Wright Publishing Josephine Neill 1:14

29 Keek at a Corp Making Tracks/Gordon Wright Publishing William Neill 0:57

30 Man Walking Wild Places/Luath Press William Neill 1:01

31 Beach Walking Wild Places/Luath Press Josephine Neill 1:05

32 Iona Wild Places/Luath Press William Neill 0:52

33 Wild Places Wild Places/Luath Press William Neill 0:32

34 Bliddie Egg-Heids Making Tracks/Gordon Wright Publishing Joy Hendry 1:02

sscd 089-2

Contents from side two of SSC 089 From the following publications: Reader(s):

1 Tree Speik Making Tracks/Gordon Wright Publishing Josephine Neill 5:48

2 Wha Jeedges Pigs, Jeedges Sculpture Tae Wild Places/Luath Press William Neill 1:25

3 Posthumous Fame Wild Places/Luath Press George Philp 0:42

4 Mull of Galloway Galloway Landscape/Urr Publications Joy Hendry 0:47

5 Fareweel tae Yestreen Making Tracks/Gordon Wright Publishing William Neill 1:29

6 Introduction to Gaelic selection Ian MacDonald 7:14

7 Air Tràigh Mhachair Shanais Cnù à Mogaill/Glasgow University Celtic Dept Kenneth MacDonald 0:52

8 Nausicaa Despatches Home/Reprographia Mina Smith 0:37

9 Ulysses agus Penelope Four points of a Saltire/Reprographia I MacDonald/M Smith 1:34

10 Tilleadh Despatches Home/Reprographia Ian MacDonald 0:34

11 Dùn Eideann Cnù à Mogaill/Glasgow University Celtic Dept Kenneth MacDonald 0:56

12 Calum Cille Cnù à Mogaill/Glasgow University Celtic Dept Ian MacDonald 0:56

13 Sòlas air an Tràigh Cnù à Mogaill/Glasgow University Celtic Dept Kenneth MacDonald 3:21

14 Dòchas Faoin Cnù à Mogaill/Glasgow University Celtic Dept Ian MacDonald 0:50

15 Gallobha Cnù à Mogaill/Glasgow University Celtic Dept William Neill 0:51

16 Arsair Wild Places/Luath Press Mina Smith 0:48

17 Geòidh Making Tracks/Gordon Wright Publishing Ian MacDonald 0:47

18 Fèidh Making Tracks/Gordon Wright Publishing Mina Smith 0:37

19 Ball Innischanter Making Tracks/Gordon Wright Publishing William Neill 1:25

20 Claoinaig Making Tracks/Gordon Wright Publishing Mina Smith 0:45

21 Stìopall Ulm Making Tracks/Gordon Wright Publishing William Neill 0:50

22 Mòinteach nan Cearc-Fraoich Cnù à Mogaill/Glasgow University Celtic Dept Mina Smith 0:47

23 Sealltainn thar Chluaidh Making Tracks/Gordon Wright Publishing William Neill 0:56

24 Lèirsgrios Making Tracks/Gordon Wright Publishing Kenneth MacDonald 1:00

25 Felix Qui Propiis Aevum Cnù à Mogaill/Glasgow University Celtic Dept Ian MacDonald 1:49

26 Smeuran an Fhoghair Wild Places/Luath Press William Neill 0:33

27 Aghaidh ri h-Aghaidh Making Tracks/Gordon Wright Publishing Kenneth MacDonald 0:47

28 An Conacht Cnù à Mogaill/Glasgow University Celtic Dept Ian MacDonald 1:03

29 Duilleagan Cnù à Mogaill/Glasgow University Celtic Dept Kenneth MacDonald 0:29

30 Ciaradh Cnù à Mogaill/Glasgow University Celtic Dept Mina Smith 0:41

31 Ged Tha Mi Cnù à Mogaill/Glasgow University Celtic Dept William Neill 0:31

32 Clàrsair Making Tracks/Gordon Wright Publishing Ian MacDonald 0:33

33 Tearmann Deireannach Slaoightire Gairm 147/Gairm Publications Kenneth MacDonald 2:07

34 Feasgar Fann Foghair Making Tracks/Gordon Wright Publishing William Neill 0:47

running time of this CD 45:11

George Campbell Hay

sscd 147
 

1 CD £11.00

POSTAGE

Select destination then
'ADD to CART'

1 Introduction [06.10]

2 The Fisherman Speaks [00.52]

3 Cinntìre [03.22]

4 Kintyre [03.21]

5 Lom-sgrios na Tìre [02.33]

6 An Sealgair agus an Aois [01.01]

7 Age and the Hunter [00.57]

8 Gather, Gather, Gather [01.14]

9 Ceithir Gaothan na h-Albann [01.08]

10 The Four Winds of Scotland [01.22]

11 Kintyre [00.59]

12 The Old Fisherman [01.08]

13 Cuimhneachan [01.52]

14 Trois Vers et Envoi [00.48]

15 Three Verses and Envoi [01.06]

16 ‘Mar . . . chath i’ [01.28]

17 ‘Like an Enemy . . .’ [01.42]

18 Atman [02.26]

19 At the Quayside [03.41]

20 Bisearta [02.19]

21 Bizerta [02.05]

22 An t-Oigear [01.39]

23 Tilleadh Uilìseis [02.37]

24 Still Gyte, Man? [00.39]

25 Truaighe na h-Eòrpa [00.54]

26 An t-Iasgair [00.43]

27 The Fisherman [01.07]

28 Scots Arcadia [00.57]

29 Ardlamont [00.31]

30 The Smoky Smirr o Rain [03.08]

31 An Ciùran Ceòban Ceò [01.57]

32 Na Trèig Do Thalamh Dùthchais [00.58]

33 Do not Forsake your Native Land [00.53]

34 Flooer o the Gean [01.55]

35 Eun Maidne [00.36]

36 Bratach am Bràigh a’ Bhaile [01.04]

37 A Banner at the Tounheid [01.11]

38 Aria [00.32]

39 Aria [00.34]

40 Skotland [00.56]

41 Scotland [00.48]

42 An Nàiseantach [00.30]

43 Advice to the Nationalist [00.30]

44 The Twa Capitals [02.17]

45 A Nor-Sea Day [01.10]

46 Eftirspiel [03.14]

Poems read by
Michel Byrne
Norman MacCaig
Ian MacDonald
Kenneth MacDonald
William Neill
George Philp
Mina Smith
Dr James Steele
Kenneth Steven
Domenico Zanrè

Introduction by William Neill

Eftirspiel by Ian MacDonald

Poems in Scots & Gaelic

Robert Garioch & Somhairle MacGill-Eain

sscd 072
 

1 CD £11.00

POSTAGE

Select destination then
'ADD to CART'

from '17 poems for 6d'

1 Prolegomena (frae the Masque of Edinburgh) RG [04.59]

2 Tri Slighean (do Uisdean MacDhiarmaid) SM [00.45]

3 Three Ways (to Hugh MacDiarmid) SM [00.45]

4 An Cuilthionn (Fosgladh: an Dàrna h-Earrann) SM [04.48]

5 The Cuillin (Opening of Part II) SM [04.43]

6 Peeries and Buckies RG [00.37]

7 Fi’baw RG [01.35]

8 Dain do Eimhir (xxix) Coin is Madaidhean Allaidh SM [01.10]

9 Poems to Eimhir (xxix) Dogs and Wolves SM [01.11]

10 An t-Eilean (Do’n t-Seachdnar) SM [02.44]

11 The Island (To the Seven) SM [02.39]

12 Eros RG [00.45]

13 Quiet Passage RG [01.04]

14 Ghaisties RG [01.21]

15 Dain do Eimhir (iv) Gaoir na h-Eòrpa SM [01.38]

16 Poems to Eimhir (iv) The Cry of Europe SM [01.33]

17 Dain do Eimhir (xiv) Reic Anama SM [01.12]

18 Poems to Eimhir (xiv) The Selling of a Soul SM [01.16]

19 Dain do Eimhir (iii) Am Buaireadh SM [00.42]

20 Echo in Scots (from Dain do Eimhir iii: Turmoil) RG [00.43]

21 A’Chorra-ghritheach SM [02.57]

22 The Heron SM [02.45]