Bàrdachd le Ruaraidh MacThòmais

 

1 CD £11.00

POSTAGE

Select destination then
'ADD to CART'

Poems in Gaelic with English translations by Derick Thomson and two Scots translations by Derrick McClure.

1)         English introduction written and read by John MacInnes

2)         Facal-toisich Gàidhlig (the full text of the introduction is in the cover notes)

3)         Pabail

4)         AnTobar

5)         The Well

6)         Smuaintean an Coire Cheathaich

7)         Achadh-bhuana

8)         The Hairst Rigg; owerset by Derrick McClure

9)         Seann Oran

10)       An Loch a Tuath

11)       Dh’fhairich Mi Thu le Mo Chasan

12)       Clann-nighean an Sgadain

13)       The Herring Girls

14)       Stràid ann an Glaschu

15)       ‘S e Glaschu an Eiphit a Bh’agaibh

16)       Uaigh Uilleim Rois

17)       William Ross’s Grave

18)       Na Lochlannaich a’Tighinn air Tìr an Nis

19)       The Norsemen Coming Ashore at Ness

20)       Dà Sheòmar

21)       Eadar Samhradh is Foghar

22)       Cotrìona Mhòr

23)       Cotrìona Mhòr

24)       Dòmhnall Rodaidh

25)       Air a’ Cheist

26)       Am Bodach-ròcais

27)       The Craw Bogle; owerset by Derrick McClure

28)       Ola

29)       Oil

30)       Srath Nabhair

31)       Strathnaver

32)       Romàinia

33)       Romania

34)       Pàrlamaid an Dùn Eideann?

35)       A Parliament in Edinburgh?

36)       Riasg?

37)       Cisteachan-laighe

38)       Coffins

39)       Alba v. Argentina, 2.6.79

40)       Scotland v. Argentina, 2.6.79

41)       A’Togail Dhealbh

42)       Taking Photographs

43)       A’Cluich air Football le Fàidh

44)       Playing Football with a Prophet

45)       An Uilebheist

46)       The Monster

47)       Bha Do Shùilean Ciùin

48)       Your Eyes Were Gentle That day

49)       An Turas (cuibhreannan)

50)       An Dàrna Eilean

51)       The Second Island

52)       Mo Mhàthair

53)       My Mother

54)       Nuair a Thilleas Mi

55)       When I Come Back

56)       Shìos is Shuas

57)       Gàire

58)       Nuair a Thig a’ Bhalbhachd

59)       Do Yeats

60)       Remembering Yeats

Mac agus Màta

noimage
 

1 CD £11.00

POSTAGE

Select destination then
'ADD to CART'

a’ chiad uair a bha Max und Moritz le Wilhelm Busch, air eadar-theangachadh le Ruairidh MacDhòmhnaill. This story of twa wee deils, Dod & Davie, is also recounted in Scots by J.K. Annand

As a’ Bhìoball

sscd 112
 

2 CDs £18.00

POSTAGE

Select destination then
'ADD to CART'

37 cuibhreann às an dà Thiomnadh agus dà Shalmairanseinn. Dual CD set

Availability: from order, 5 days CD price: £18

Aberfeldy Mod Ceilidh 1988

noimage
 

1 CD £11.00

POSTAGE

Select destination then
'ADD to CART'

1 Fear an Taighe: Donald Gillies Piano accompanist: Duncan M Sinclair 0:36

2 IAN POWRIE 2:55

Lovat Scouts Scott Skinner Bayley & Ferguson

Margaret’s Fancy Ian and Bill Powrie Mozart Allan

Carnie’s Canter Scott Skinner Bayley & Ferguson

3 ABERFELDY DISTRICT GAELIC CHOIR 2:50

Tir an Airm Runrig arr. Miller by kind permission

4 JANETTE MACDONALD 3:47

Cumha do Uilleam Siosal written by his widow

5 FRED MACKENZIE 2:51

Mo Nighean Donn nam Meall Shuilean Traditional

6 BETTY MACINTYRE 3:22

Soraidh leis an ait Mairi Mhor nan Oran

7 IAN POWRIE 2:34

The Hen’s March to the Midden Trad. arr. Ian Powrie MS.MCPS

The Fairy Dance Trad. arr. Ian Powrie MS.MCPS

8 CHRISTINE MACDONALD 2:47

Tha m’eudail is m’aighear ’s mo ghradh Traditional

9 KENNETH THOMSON 3:15

O Luaidh Traditional

10 CHRISTINA MAIRI LAWRIE 3:18

Is toigh leam a’Ghaidhealtachd Iain Campbell Marr’s Collection

The Earl of Mansefield J McEwan Marr’s Collection

11 IAN POWRIE 3:00

Lament for the Rev Archie Beaton J Mason Chambers

12 SANDY MOLLISON 2:23

Chi mi na Morbheanna John Cameron

13 LAURA JANE RINTOUL 3:42

Crodh Chailein Trad. Glenlyon song

14 PAUL McCALLUM 4:41

Dhealaich mise nochd ri m’leannan ‘Fionn’

15 MARIAN & MARGARET MACKINNON 2:30

Caol Muile Traditional

16 MARIAN & MARGARET MACKINNON 1:32

An Ataireachd Ard John MacDonald

17 PETER CAMPBELL 2:24

A Mhairi Bhan og Duncan Ban MacIntyre

18 FRED MACKENZIE 3:00

Tugainn do Scalpaidh John Morrison

19 IAN POWRIE 4:25

The Flower o the Quern Scott Skinner Bayley & Ferguson

Miss Mary Douglas Trad. arr. Ian Powrie MS.MCPS

Princess Margaret’s Jig A Fitchet J S Kerr

Elizabeth Adair A Fitchet J S Kerr

Air by Haydn Arranged Ian Powrie MS.MCPS

20 Concluding remarks by Donald Gillies then OIDHCHE MHATH LEIBH 1:50

Total running time of this CD 58 minutes